Pedagógiai munkánk figyelembe veszi a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait, ennek megfelelően az iskolánk változatos pedagógiai módszert alkalmaz céljai elérésének érdekében. A tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri viszonyban vesznek részt az oktatási tevékenységek megtervezésében, megvalósításában. Környezetvédelmi, egészségnevelési projektnapokat és heteket rendezünk. A Jeles napokat megemlékezés, verseny, témanap formájában rendezzük meg. Az energiatakarékosságra (világítás, szellőztetés) kiemelt figyelmet fordítunk. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, amit az iskola melletti gyűjtőedénybe helyezzük el. Öko – faliújságon jelennek meg a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatások, események, pályázatok.

Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, amely során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.

 • Megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő és élettelen környezettel.
 • Kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére, a környezet változásainak felfogására:
  • A környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvés
  • A problémák megbeszélésére, okainak megértésére
  • Kreatív gondolkodás kialakítására

Célunk:

 • Környezettudatos magatartás kialakítása, feladatunk a természeti és környezeti értékek védelme.
 • Elősegítjük a létező értékek tiszteletét és megőrzését, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is annak környezetével, kultúrájával együtt
 • Hozzájárulunk a Föld egészséges folyamatainak megóvásához, kialakítjuk a környezettel való harmóniára törekvést
 • Környezetkímélő magatartás kialakítása egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét meghatározó alapelvvé.
 • Az intézmény bekapcsolása a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • A bevezetett takarékossági intézkedések állandó figyelemmel kísérése / vízcsap elzárása, villany leoltása/.
 • Tiszta víz, tiszta levegő akció, avagy hogyan óvjuk meg a levegő, a víz és az erdő állapotát. Óvjuk az erdőt! Nevelési célok kiaknázása az őszi és tavaszi erdei programok során.
 • Az intézmény könyvtárának bővítése a környezettudatos magatartást segítő könyvekkel.

Célzott környezeti nevelési programunk

Iskolakert akció:

Az iskola udvarának folyamatos rendben tartása. A tavaszi és őszi időszakban a levelek, ágak gereblyézése, szemétgyűjtés, a nyári időszakban fűnyírás, locsolás. A kihelyezett virágládák folyamatos gondozása, öntözése.

A gyerekeket képességük szerint bevonjuk a munkába.

Hulladékgyűjtési akció:

A program eleme a szelektív hulladékgyűjtés megismerése, amely a tanmenetbe építve, a foglalkozások anyagaként is megjelenik.

Nagy gondot fordítunk a viselkedésformák, tisztasági szabályok tudatosítására.

Erdei iskolai akció:

Az óvodában évente egy napot (ősszel) a természetben, erdőben töltünk. Az iskolásokkal kirándulásokat szervezünk Tőserdőbe vagy a Nyíri erdőbe, ill. a szarvasi arborétumba.

Gyermeknapon a városi arborétumba és a vadasparkba kirándulunk.

Tanórán, ill. a kötelező foglalkozásokon kívüli tevékenységek:

 • Pályázatokon való részvétel
 • Faültetés, gondozás
 • Madarak, fák napja (május harmadik vasárnapja)
 • Egészségügyi világnap (ápr. 7.)
 • Látogatás a Kiskunsági Nemzeti parkba, a Természet Házába
 • Lovaglás, ill. a karám tisztán tartása, gondozása
 • Só szoba igénybevétele

Feladatok az intézmény környezetbaráttá tételében:

 • Az élményközpontú tanuláshoz szükséges eszközök, bútorok biztosítása
 • Gyomtalanítás folyamatosan, parlagfű-mentesítés
 • Az intézmény játszóudvarának, felszereléseinek bővítése és karbantartása
 • Kerítés festése, fajátékok felújítása
 • Tanulók megtanítása kerékpározásra
 • Kerékpáros közlekedés népszerűsítése
 • Egészséges étrend biztosítása /teák, gyümölcslevek/

Gyermekeink adottságait figyelembe véve a megvalósítást nemcsak zárt tanórai rendszerben, hanem komplex fejlesztés keretén belül valósítjuk meg. A környezettudatos magatartás kialakítását a tanórákon, iskolai tananyag keretében, tanrendbe épített ismeretátadással, valamint egyéb, tanórán kívüli, kötetlen, szabadidős foglalkozás keretében tervezzük.

Feladatunk:

 • Képességek, készségek kialakítása, a környezet széppé, tisztává formálása
 • Szerezzen a gyermek számára esztétikai élményt és örömet a tevékenykedés
 • Az egészséges környezet, természet és mozgás fontosságának kihangsúlyozása tervezéskor is
 • Mindennapos testmozgás megvalósítása
 • Megfelelő viselkedéskultúrák elsajátítása
 • A környezeti nevelés a nevelő – oktató munka valamennyi területén jelenjen meg
 • A felnőttek személyes példaadása, szakmai felkészültsége segítse a tanulók környezettudatos életvitelét
 • A tanulók ismerjék meg szűkebb környezetük értékeit
 • Környezeti erőforrások védelme, a szennyezések megakadályozása
 • Tágabb és szűkebb környezetük ismeretanyagának bővítése

ÖKO munkaterv hónapokra lebontott feladatai

 • Szeptember
  • A munkaterv elkészítése
  • Sport nap – ügyességi versenyek, tanár – diák meccs –zsinórlabda
  • Takarítási világnap – környezetünk rendbetétele
  • Autómentes nap – kerékpártúra és gyalogtúra
  • Témahét – Szeptember van kiskoma, kezdődik az iskola!
  • Szüret – Kutató központ
 • Október
  • Az állatok világnapja – október 4.
  • Kirándulások a kecskeméti vadas parkban
  • Állatmesék feldolgozása – csoportonként
  • Témahét – Kontyos kendős őszanyó!
 • December
  • Madáretetők kihelyezése – folyamatos feltöltése
  • Egészségnap – saláták készítése
  • Ne vásárolj semmit! – haszontalan dolgok kiállítása
  • Az intézmény udvarának rendezése – komposztáló készítése
  • Nyitott iskola – kézműves foglalkozások
 • Január
  • ÖKO faliújság frissítése – képek , rajzok kiállítása
  • Szelektív hulladék  – elemgyűjtés
  • Egészséges táplálkozás – kvíz játékokkal
 • Február
  • A vizes élőhelyek világnapja – február 2
  • Témahét – Járjunk táncot …. farsangolás
  • Egészségnap – saláta készítése
  • Kiszebáb égetése az intézmény udvarán
 • Március
  • A víz világnapja – március 22.
  • Megfigyelések, fotózás
  • Vízi élőlények  – állatok hajtogatása – origami
  • Séta a közeli tóhoz – horgásztó
 • Április
  •  Egészségnap – egészséges ételek készítése – kóstoló
  • Egészséges életmódról – előadás ápolónők
  • A Föld napja április 20 – projektnap
  • Fa és virág ültetése az intézmény udvarán, környezetünk rendbetétele
  • Alkoss hulladékból – tárgyak készítése, kiállítás az intézmény aulájában
  • ÖKO – játszóház – hulladékból készült társasjátékokkal
 • Május
  • Barátaink az állatok – három hetes projekt – sok ÖKO-s feladattal, programokkal
  • Madarak és fák napja – május 10.
  • A védett madarak megismerése – természetismereti filmek vetítése
  • Az intézmény udvarának rendbetétele – virágoskert, parkolók
 • Június
  •  Környezetvédelmi Világnap – június 10.- projektnap- plakát készítése
  • Tanulmányi kirándulások – kerékpártúrák, gyalogtúrák a közeli arborétumban, kiserdőben
  • A tanév értékelése

Iskolánk pályázat útján nyerte el, és 2009 június 6-án átvette az Oktatási Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által létrehozott ÖKO – iskola címet. A cím három évre szól, mely időszak alatt folytatjuk, és magasabb szintre emeljük iskolánk környezeti nevelési programját a  fenntarthatóság érdekében. Olyan pedagógiai folyamatot  követünk  melynek során formálódik gyermekeink  környezettudatos magatartása, és kialakul a környezetért felelős életvitele. A cím  erkölcsi elismerést jelentett  iskolánk számára, s egyidejűleg további ösztönzést ahhoz, hogy környezeti nevelésünket az eddigieknél is hatékonyabban, és tervszerűbben valósíthassuk meg.  Pedagógiai munkánk figyelembe veszi a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait, ennek megfelelően az iskolánk változatos pedagógiai módszert alkalmaz céljai elérésének érdekében. A gyermekek  életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri viszonyban vesznek részt az oktatási tevékenységek megtervezésében, megvalósításában. Intézményünkben  kiemelten fontos feladatnak érezzük, hogy a gyermekek  szemléletén alakítsunk, környezet-, és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk.

Környezetvédelmi, egészségnevelési, sport  projektnapokat és heteket rendezünk. A Jeles napokat megemlékezés, verseny, témanap formájában rendezzük meg. Az energiatakarékosságra (világítás, vízhasználat, szellőztetés) kiemelt figyelmet fordítunk. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, amit az iskola melletti gyűjtőedénybe helyezzük el. ÖKO – faliújságon jelennek meg a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatások, események, pályázatok. Az intézmény folyosóin, csoportjaiban , egyéb közösségi helyiségeiben “zöld szigeteket” alakítunk ki, növényekkel díszítjük az épületet, amelyeket a gyermekek  gondozzák

Célkitűzéseiben szerepel a gyermekközösségek demokratikus szerepének javítása, a valahova tartozás szemléletének erősítése. A tanítási keretek betartása mellett arra törekszik, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek hasznosan az intézményben, ezért számukra szervezett és hasznos szabadidős tevékenységeket szervezünk, mely erősíti a társadalmi kohéziót.

Vállalásainkat a következő képen teljesítettük:

 • Létrehoztunk egy ÖKO szakmai munkacsoportot, amelynek tagjai az iskolavezetés több tagja, pedagógusok, gondnok,
 • A munkacsoport éves munkatervet készít és annak alapján szervezi meg a mindennapokat a munkacsoport felelősei eseménynaptárban rögzítik a tervezett és a megvalósult programokat.
 • A „zöld” programok népszerűek a gyermekek körében , a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők  támogatják és aktívan részt vesznek ezeken a programokon ( Pl. iskolazöldítés , projektek , témahetek, szelektív hulladékgyűjtés )
 • Füstmentes iskola és a fenntarthatóság szempontjaira figyelő környezet – dohányzási tilalom betartatása az udvaron és iskola körül
 • Az iskolaudvaron komposztáló felállítása és szakszerű üzemeltetése.
 • Komposztálás – eltávolított gyomnövények, konyhai zöldhulladék, lehullott lomb komposztálása az elkészült komposzt felhasználása a kertben és a palántanevelés folyamán
 • Környezetkímélő anyaghasználat, tudatos takarékosság az anyagokkal, termékekkel, vízzel, energiával.
 • Az iskola arculatán látható a tudatos OKOISKOLAI  tevékenység ( védjegy a bejáratnál, faliújság, az iskola udvarának parkosítása )
 • A gyerekeken keresztül a szülőket is próbáljuk meggyőzni az egészséges táplálkozás előnyeiről, bíztatjuk gyerekeinket, uzsonnára hozzanak gyümölcsöt, zöldséget
 • Fedett, zárható kerékpártárolónk minden gyerek és tanár rendelkezésére áll

Az elmúlt három évben a hagyományos környezeti nevelést kiegészítettük az ÖKOISKOLA  tudatos pedagógiájával.

A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlődése , és az intelligenciafunkciók az átlagostól jelentősen eltérnek. Az elsődleges értelmi sérüléshez kommunikációs, motorikus, emociónális és szociális zavarok járulnak, így halmozott fogyatékosságot mutatnak.

Tanulásuk: cselekvő – szemléletes felfogás, feldolgozás alapján valósul meg. Beszédkommunikációjuk megkésett, szabálytalan, hibás. Mozgásfejlődésüknél koordinációs képesség hiányossága, motoros diszfunkciók jellemzők.  Személyiségfejlődésüket a gyógypedagógiai tevékenység, a speciálisan szervezett nevelési rendszer segíti. Ennek következtében, és ennek köszönhetően a kommunikatív és kognitív funkciók zavarai kevésbé, az emociónális valamint a szociális fejlődés zavarai nagyobb mértékben javíthatóak. Nevelésük során a legfontosabb cél, hogy alkalmasak legyenek adekvát munkavégzésre, hasznosnak érezzék magukat a társadalomban, s kiegyensúlyozott, lehetőségeikhez képest értelmes, boldog életet tudjanak élni.

Az elmúlt három év jelentősebb programjait mutatjuk be.

Az ÖKOISKOLAI programok megjelennek az iskola, napközi és a kollégium életében, mindennapjaiban, a tanmenetekben, tanórákon a szabadidős foglalkozásokon egy részük az évszakokhoz kapcsolódik.

Témahetek – minden évszakhoz kapcsolódik egy témahét, így évente négy témahetet tervezünk a gyermekek számára (ősz, tél, tavasz nyár). Iskolánkban ezek a témahetek már több éve működnek. Minden évben tudunk újabb és változatosabb kínálatot nyújtani a gyerekeknek.

Ebben partner az iskolavezetés és partnerek más intézmények munkatársai is. A közművelődési intézmények szintén pályáznak ezekre az eseményekre, s ez is garanciája lehet a további együttműködésnek és a változatos, érdekes programoknak.

Az értékelés nem osztályozással, pontozással történik, így a gyerekek magukon mérhetik meg fejlődésüket. A gyermekek  munkájának ellenőrzése azonnali szóbeli visszajelzéssel, önértékeléssel történik.

A sajátos nevelési igényű gyermekek is kibontakozhatnak, sikerhez jutnak a program során.
A szülők, a bevont segítők kérdőív, interjú útján mondanak véleményt a programról. A témahetek  minden tartalmi megvalósulásáról fotó, dokumentáció készül, mely az iskola honlapján megtalálható, www.juharisi.bacskiskun.hu

A változatos tevékenységek során olyan életmódbeli, változások, szokások, környezettudatos magatartás alakul ki, amelyeknek látható jeleit felfedezzük a mindennapokban. Ez a legfontosabb visszacsatolás.

Szüret – immár harmadik éve, hogy  a készségfejlesztő speciális szakiskola gyerekei minden ősszel  egy helvéciai szőlős gazdához járnak ki szüretelni. Ebben az évben az általános iskola 7. és 8. csoportjai is részt vettek a szüreten. Felnőttek és gyerekek együtt  szüreteltek mindenki kivette részét a munkából. Az őszi szüretelésről  a helyi kecskeméti TV  egy kis összeállítást készített a munkáról , melyet az esti híradó hírei között sugározott. (2. számú melléklet )

Öko-járat – egész tanévben figyeli , ellenőrzi a rendet, tisztaságot , víz- , és energiatakarékosságot .Az iskola   felső tagozatos gyerekei és a szakiskolások végzik. A gyerekek ilyenkor egy karszalagot viselnek melyen egy „Juhar levél”van .

Hetente csoportcsere van , mindig másik csoport ellenőrzi a tantermeket, folyosókat és mosdókat. fontosnak tarják a gyermekek a rájuk bízott feladatot , megértik jelentőségét. Minden héten értékelnek 0- 10 pontig ,  majd havonta  győztest hirdetünk. Ez a szemlélet ettől a tanévtől a kollégium területén is megvalósul . A kollégista gyerekek  a fenti hálókat és mosdókat , illetve a gyerekek szekrényeit ellenőrzik . Minden  kollégista gyerekre sor kerül az óvodásokat kivéve. ( 3. számú melléklet )

Commenius projekt – úgy gondoljuk, hogy a Nyitott Európáért legtöbbet a gyerekek tehetnek. Egy német iskolával több éve van testvériskolai kapcsolatunk. A tavalyi évben egy erdélyi szervezettel (Caritatas)léptünk kapcsolatban. Egy teljes hetet tölthetünk kint Erdélyben – székelyföldön ahol a csodálatos természeti tájakkal ismerkedhetek meg a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Nagy élmény volt mindenki számára. Erre építve közösen vettünk részt ebben a projektben.

Rendszeressé váltak a felnőtt – és gyerek cserelátogatások , évente egyszer a németek jönnek hozzánk ,illetve mi megyünk hozzájuk egy – egy hétre.