A mozgásos gyakorlatok és anyanyelvi feladatok harmóniába állításával olyan idegrendszeri érettség megteremtése, ami kellő alapot biztosít az olvasási képességek kibontakoztatására.

A kitűzött cél, a mozgás- beszéd – gondolkodás egységében valósul meg.

Tartalmi jellemzők:

 • Hagyományostól eltérő tanulásszervezés:
  A mozgásgyakorlatokon keresztül történő ismeretalkalmazás változatos tanulási környezetet teremtve újszerűen épül be a tanórai struktúrába.
 • Több érzékszervi csatornás tanulási modell alkalmazása:
  Az anyanyelvi tananyag- tartalmak mozgásos gyakorlatsorral egészülnek ki, ezzel hatunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A mozgásalapot fejlesztő pedagógiai módszerekkel tesszük teljessé.(idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés, stb.) Ehhez mozgósítjuk a különböző érzékszerveket: látás, hallás, tapintás, kinesztéziás érzékelés.
 • Élményszerű pedagógiai módszer:
  A mozgás a gyermek kiemelt, örömteli tevékenysége. A mozgásba ágyazott olvasást élményként élik meg, mely hozzájárul a belső tanulási motiváció kialakulásához.
 • A gyermeki személyiség komplex fejlesztése:
  A gyakorlatokban felhasznált kognitív feladatok az agyi funkciók mozgásos megnyilvánulásai. A személyiséget teszik alkalmassá arra, hogy a mozgásos, és nem mozgásos tevékenységeit motiváltan, összerendezettebben és eredményesebben hajtsa végre.

A módszer alkalmazása során fejlődik a gyermekek figyelme, önfegyelme, stabil ismereteket szereznek testükről, felfedezik az időt és a teret, a gondolat és az emlékezet hatalmát, a kompetencia adta lehetőségeket. Kialakul a problémamegoldó gondolkodás, a praktikus és a verbális intelligencia.

A jó gyakorlat egy, a betűtanítás időszakához kapcsolható digitális feladatbank, mely interaktív táblán való használatra készült. Felépítésében szorosan illeszkedik a Meixner betűtanítás módszeréhez, követve alapelveit. A feladatsor egy társasjáték szabályrendszerébe illesztett tudásanyag, amely a játszás során (ismerhető meg), ismételhető át és aktivizálható. A játék folyamán a pedagógus választja ki a megoldandó feladatokat, igyekezvén, hogy mindenki sikerélményhez jusson.  Az azonos típusú feladatok, nehézségi sorrendben találhatók a játékon belül. Így lehetőség van a gyermek készségeinek megfelelő szintű feladat kiválasztására. Alkalom nyílik így az osztályon belüli differenciálásra.

A játék egy nyitott rendszer, mely folyamatosan bővíthető, így a benne lévő feladattípusok, a kép, hang, és szókészlet is folyamatos gondozás alatt áll.  Célja az oktatás, korszerűbbé tétele, minőségének javítása. Tanórák változatosabbá tétele. Figyelem felkeltése, fenntartása. Segítségével hatékonyabbá tehetők a tanórák, és jelentős mértékben növeli a tanulók aktív részvételét. A gyerekek játszva, cselekedtetve változatosan gyakorolják be a megismert tananyagot, egyéni sikérélményhez juttatva őket. A játék jellegéből adódóan minden gyermek saját képességeinek szintjén, örömmel vesz részt a tevékenységben, miközben próbálgatja a tanultakat, megvalósítva közben az osztályon belüli differenciálást. A játékos program lehetőséget ad a páros munkában való alkalmazásra is, illetve interaktív asztal használatával a csoportokba szerveződve is használható. Egyéni fejlesztés során elegendő a számítógép is, csökkentve ezzel az eszközigényt. A feladatok külön válogatva, új file-ba mentve, további lehetőségeket kínálnak. Vannak olyan oldalak, ahol, technikailag megoldható a feladatok ellenőrzése vagy az önellenőrzés, az ilyen feladatsort a gyerekek, számítógépes oktatójátékként használhatják. Azokat az oldalakat különválogatva, elmentve, ahol a gyermekek nem láthatják a helyes megoldást, és valamelyik digitális eszközzel nyomot hagynak, ott az anyag elmenthető, ezzel lehetőség van az ellenőrzés időbeni eltolására.