Kecskeméti Tankerületi Központ

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola,

Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Autizmus Centrum Általános Iskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

 

általános iskolai intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16-tól 2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Szalag utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményegység-vezető feladata az intézményegység szakszerű és törvényes

működtetése, a takarékos gazdálkodás, döntéshozatal az intézményegység

működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más

hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"

1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és az ellátott tanulók sajátos nevelési

igényének típusa és súlyossága szerinti gyógypedagógusi vagy

gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy konduktor vagy konduktor-tanító

vagy konduktor(tanító) szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

•         legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai

gyakorlat,

•         cselekvőképesség,

•         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony

létesítését nem teszi lehetővé,

•         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással

egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes

munkaidőre szóló alkalmazás,

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

       

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a

szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét

igazoló okmányok másolata,

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

meglétét igazoló oklevél másolata,

•         a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy

foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett

szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum

(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári

feladatok megnevezésével),

•         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet

igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony

létesítését nem teszi lehetővé,

•         a pályázó szakmai önéletrajza,

•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati

anyagának 

sokszorosításához, 

továbbításához 

(harmadik 

személlyel

közléséhez),

•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a

pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

•         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

•         Formája: A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű

példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt

borítékban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodnár Tibor - tanügy-

igazgatási referens nyújt, a 76/795-208 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő

megküldésével (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékon

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/025 ,

valamint a beosztás megnevezését: Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrum -

általános iskolai intézményegység-vezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vélemény-nyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után születik meg a

döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://www.gyogyped.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot

felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy

anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása

esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/kecskemet

honlapon szerezhet.

 

 

Nyomtatás