ÖKOISKOLA hírei

Az iskola ökoiskolai tevékenységének általános bemutatása

 

Iskolánk pályázat útján nyerte el, és 2009 június 6-án átvette az Oktatási Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által létrehozott ÖKO - iskola címet. A cím három évre szól, mely időszak alatt folytatjuk, és magasabb szintre emeljük iskolánk környezeti nevelési programját a  fenntarthatóság érdekében. Olyan pedagógiai folyamatot  követünk  melynek során formálódik gyermekeink  környezettudatos magatartása, és kialakul a környezetért felelős életvitele. A cím  erkölcsi elismerést jelentett  iskolánk számára, s egyidejűleg további ösztönzést ahhoz, hogy környezeti nevelésünket az eddigieknél is hatékonyabban, és tervszerűbben valósíthassuk meg.  Pedagógiai munkánk figyelembe veszi a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait, ennek megfelelően az iskolánk változatos pedagógiai módszert alkalmaz céljai elérésének érdekében. A gyermekek  életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri viszonyban vesznek részt az oktatási tevékenységek megtervezésében, megvalósításában. Intézményünkben  kiemelten fontos feladatnak érezzük, hogy a gyermekek  szemléletén alakítsunk, környezet-, és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk.

Környezetvédelmi, egészségnevelési, sport  projektnapokat és heteket rendezünk. A Jeles napokat megemlékezés, verseny, témanap formájában rendezzük meg. Az energiatakarékosságra (világítás, vízhasználat, szellőztetés) kiemelt figyelmet fordítunk. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, amit az iskola melletti gyűjtőedénybe helyezzük el. ÖKO - faliújságon jelennek meg a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatások, események, pályázatok. Az intézmény folyosóin, csoportjaiban , egyéb közösségi helyiségeiben "zöld szigeteket" alakítunk ki, növényekkel díszítjük az épületet, amelyeket a gyermekek  gondozzák

Célkitűzéseiben szerepel a gyermekközösségek demokratikus szerepének javítása, a valahova tartozás szemléletének erősítése. A tanítási keretek betartása mellett arra törekszik, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek hasznosan az intézményben, ezért számukra szervezett és hasznos szabadidős tevékenységeket szervezünk, mely erősíti a társadalmi kohéziót.

Vállalásainkat a következő képen teljesítettük:

  • Létrehoztunk egy ÖKO szakmai munkacsoportot, amelynek tagjai az iskolavezetés több tagja, pedagógusok, gondnok,
  • A munkacsoport éves munkatervet készít és annak alapján szervezi meg a mindennapokat a munkacsoport felelősei eseménynaptárban rögzítik a tervezett és a megvalósult programokat.
  • A „zöld” programok népszerűek a gyermekek körében , a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők  támogatják és aktívan részt vesznek ezeken a programokon ( Pl. iskolazöldítés , projektek , témahetek, szelektív hulladékgyűjtés )
  • Füstmentes iskola és a fenntarthatóság szempontjaira figyelő környezet - dohányzási tilalom betartatása az udvaron és iskola körül
  • Az iskolaudvaron komposztáló felállítása és szakszerű üzemeltetése.
  • Komposztálás - eltávolított gyomnövények, konyhai zöldhulladék, lehullott lomb komposztálása az elkészült komposzt felhasználása a kertben és a palántanevelés folyamán
  • Környezetkímélő anyaghasználat, tudatos takarékosság az anyagokkal, termékekkel, vízzel, energiával.
  • Az iskola arculatán látható a tudatos OKOISKOLAI  tevékenység ( védjegy a bejáratnál, faliújság, az iskola udvarának parkosítása )
  • A gyerekeken keresztül a szülőket is próbáljuk meggyőzni az egészséges táplálkozás előnyeiről, bíztatjuk gyerekeinket, uzsonnára hozzanak gyümölcsöt, zöldséget
  • Fedett, zárható kerékpártárolónk minden gyerek és tanár rendelkezésére áll

 

Az elmúlt három évben a hagyományos környezeti nevelést kiegészítettük az ÖKOISKOLA  tudatos pedagógiájával.

 

 

 „Mondd el és elfelejtem

Mutasd meg és megjegyzem

Engedd, hogy csináljam

és megértem”

(Kung Fu-Ce)

 

Az elmúlt három év legfontosabb eseményei az ÖKOISKOLAI munka terén

 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlődése , és az intelligenciafunkciók az átlagostól jelentősen eltérnek. Az elsődleges értelmi sérüléshez kommunikációs , motorikus , emociónális és szociális zavarok járulnak, így halmozott fogyatékosságot mutatnak.

Tanulásuk: cselekvő – szemléletes felfogás, feldolgozás alapján valósul meg. Beszédkommunikációjuk megkésett, szabálytalan, hibás. Mozgásfejlődésüknél koordinációs képesség hiányossága, motoros diszfunkciók jellemzők .  Személyiségfejlődésüket a gyógypedagógiai tevékenység, a speciálisan szervezett nevelési rendszer segíti. Ennek következtében , és ennek köszönhetően a kommunikatív és kognitív funkciók zavarai kevésbé , az emociónális valamint a szociális fejlődés zavarai nagyobb mértékben javíthatóak. Nevelésük során a legfontosabb cél, hogy alkalmasak legyenek adekvát munkavégzésre, hasznosnak érezzék magukat a társadalomban, s kiegyensúlyozott, lehetőségeikhez képest értelmes, boldog életet tudjanak élni.

Az elmúlt három év jelentősebb programjait mutatjuk be.

Az ÖKOISKOLAI programok megjelennek az iskola, napközi és a kollégium életében, mindennapjaiban, a tanmenetekben, tanórákon a szabadidős foglalkozásokon egy részük az évszakokhoz kapcsolódik.

Témahetek – minden évszakhoz kapcsolódik egy témahét, így évente négy témahetet tervezünk a gyermekek számára (ősz, tél, tavasz nyár). Iskolánkban ezek a témahetek már több éve működnek. Minden évben tudunk újabb és változatosabb kínálatot nyújtani a gyerekeknek.

. Ebben partner az iskolavezetés és partnerek más intézmények munkatársai is. A közművelődési intézmények szintén pályáznak ezekre az eseményekre, s ez is garanciája lehet a további együttműködésnek és a változatos, érdekes programoknak.

Az értékelés nem osztályozással, pontozással történik, így a gyerekek magukon mérhetik meg fejlődésüket. A gyermekek  munkájának ellenőrzése azonnali szóbeli visszajelzéssel, önértékeléssel történik.

A sajátos nevelési igényű gyermekek is kibontakozhatnak, sikerhez jutnak a program során.

A szülők, a bevont segítők kérdőív, interjú útján mondanak véleményt a programról. A témahetek  minden tartalmi megvalósulásáról fotó, dokumentáció készül, mely az iskola honlapján megtalálható, www.juharisi.bacskiskun.hu

A változatos tevékenységek során olyan életmódbeli, változások, szokások, környezettudatos magatartás alakul ki, amelyeknek látható jeleit felfedezzük a mindennapokban. Ez a legfontosabb visszacsatolás.

Szüret  - immár harmadik éve, hogy  a készségfejlesztő speciális szakiskola gyerekei minden ősszel  egy helvéciai szőlős gazdához járnak ki szüretelni. Ebben az évben az általános iskola 7.  és 8. csoportjai is részt vettek a szüreten. Felnőttek és gyerekek együtt  szüreteltek mindenki kivette részét a munkából. Az őszi szüretelésről  a helyi kecskeméti TV  egy kis összeállítást készített a munkáról , melyet az esti híradó hírei között sugározott . (2. számú melléklet )

 

Öko- járat – egész tanévben figyeli , ellenőrzi a rendet, tisztaságot , víz- , és energiatakarékosságot .Az iskola   felső tagozatos gyerekei és a szakiskolások végzik. A gyerekek ilyenkor egy karszalagot viselnek melyen egy „Juhar levél”van .

Hetente csoportcsere van , mindig másik csoport ellenőrzi a tantermeket, folyosókat és mosdókat . fontosnak tarják a gyermekek a rájuk bízott feladatot , megértik jelentőségét . Minden héten értékelnek 0- 10 pontig ,  majd havonta  győztest hirdetünk. Ez a szemlélet ettől a tanévtől a kollégium területén is megvalósul . A kollégista gyerekek  a fenti hálókat és mosdókat , illetve a gyerekek szekrényeit ellenőrzik . Minden  kollégista gyerekre sor kerül az óvodásokat kivéve. ( 3. számú melléklet )

Commenius projekt – úgy gondoljuk , hogy a Nyitott Európáért legtöbbet a gyerekek tehetnek. Egy német iskolával több éve van testvériskolai kapcsolatunk. A tavalyi évben egy erdélyi szervezettel ( Caritatas )léptünk kapcsolatban . Egy teljes hetet tölthetünk  kint Erdélyben – székelyföldön ahol a csodálatos természeti tájakkal ismerkedhetek meg a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Nagy élmény volt mindenki számára . Erre építve közösen vettünk részt ebben a projektben.

Rendszeressé váltak a felnőtt – és gyerek cserelátogatások , évente egyszer a németek jönnek hozzánk ,illetve mi megyünk hozzájuk egy – egy hétre.